Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Wersje językowe

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.amaranth.com.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.amaranth.com.pl oraz https://sklep.amaranth.com.pl, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Sprzedającym jest "Galeria Amaranth" Joanna Rukat prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej pod adresem: 07-140 Sadowne ul. Mazowiecka 15, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 824 152 47 37, Regon: 146 581 469, zwany także zamiennie "Usługodawcą".

§ 1 Definicje


1. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego "Amaranth". W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.) 

2. Sprzedający - "Galeria Amaranth" Joanna Rukat, z siedzibą w m. Sadowne (07-140) przy ul. Mazowieckiej 15, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisanej pod numerem NIP: 824 152 47 37, Regon: 146 581 469, zwany także zamiennie "Usługodawcą"

3. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a która dokonuje, bądź zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument)

4. Konsument - osoba fizyczna, która nabywa Towary w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny), zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 141, poz.1176)

5. Sklep Internetowy (Sklep) -  serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.amaranth.com.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary

6. Towary -  rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym "Amaranth" mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży

7. Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, przy pomocy którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy Konto Użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów, bądź  korzystać z innych usług  Sklepu

8. Konto Użytkownika - podstrona serwisu Sklepu Internetowego Klienta utworzona po dokonaniu Rejestracji, dzięki której Klient może składać Zamówienia oraz korzystać z innych funkcji Sklepu.

9. Usługa Dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów

10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (w tym droga telefoniczną)

11. Strona - Usługodawca i Klient

12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

§ 2 Postanowienia Ogólne i warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacja i przestrzeganie wszystkich jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sprzedaż odbywa sie na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego "Amaranth".

3. Informacje podane przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym powinny być zgodne z prawdą i aktualne. W przypadku podania informacji niezgodnych z prawdą bądź nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizacji Zamówienia.

4. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieżenie pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania Zamówień.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczanych w ramach Sklepu Internetowego "Amaranth" jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.  

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią ofert handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu 8 paragrafu 3 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

8. Zdjęcia produktów zamieszczanych na stronie Sklepu prezentują obraz rzeczywisty przedmiotu zawieranej Umowy Sprzedaży, chyba, że w przypadku oferty dotyczącej kilku egzemplarzy Towaru o takich samych parametrach technicznych, zamieszczona w oknie opisu Towaru informacja stanowi inaczej.

9. W zależności od ustawień monitora oraz karty grafiki komputera, którym posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu (szczególnie odcień i nasycenie koloru) mogą różnić się od rzeczywistej. W szczególnych przypadkach, na wniosek Klienta Sklep może udostępnić do wglądu dodatkowe zdjęcia wybranych Towarów.

10. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji przez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i założenie Konta Użytkownika.

11. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru ilości sztuk produktu widnieją dostępne opcje do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte ze Sklepu Internetowego bez zbędnej zwłoki.

§ 3 Składanie zamówień i płatności

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.amaranth.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, telefonicznie bądź drogą mailową.

3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożenia Zamówienia telefonicznie lub drogą mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego. 

4. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia i podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, za pomocą którego możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego. 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych prze system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do jego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "realizuj zamówienie") stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do Realizacji.

10. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek "Galeria Amaranth" Joanna Rukat w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer Zamówienia w tytule realizowanego przelewu.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

12. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

13. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres
e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 § 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Czas realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji "za pobraniem". 

3. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego.

4. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on Zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji "płatność przelewem" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili otwierając link "koszty dostawy".

§ 5 Odbiór Towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu przy transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak sprawdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytulu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo od odstąpienia od umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: Art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Termin 14 dni jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy (wejścia w fizyczne  posiadanie towaru przez Kupującego), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2. Powyższe uprawnienie może być zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie Formularza Zwrotu, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na adres: "Galeria Amaranth", ul Mazowiecka 15, 07-140 Sadowne.   

3. Wskazanie w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

4. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do jego sprawdzenia.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący odsyła Towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymagania wymienione w punkcie 4 niniejszego paragrafu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 § 7 Niezgodność towaru z umową. Reklamacje

1. Sprzedający, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową Towaru zakupionego przez tegoż Klienta, w zakresie określonym przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawę o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm).

2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do Sprzedającego. W tym przypadku Klient może skorzystać z Formularza Reklamacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się powiadomić Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie konsumenckiej oraz ustawie o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadkach sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny, jego naprawy lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

6. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie przesłany do Klienta na koszt Sprzedającego.

§ 8 Polityka prywatności

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Usługodawca.

2. Powierzone dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego "Amaranth", w szczególności nazwa Sklepu (znak produktowy), wchodzące w jej skład zdjęcia i elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi Internetowemu lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne porozumienia.

5. Data opublikowania regulaminu: 24 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       .......................................
Miejscowość, data

 

...............................................
Imię i nazwisko konsumenta

...............................................
Adres zamieszkania

...............................................
Nazwa i adres przedsiębiorcy


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Oświadczam, że zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) odstępuję od umowy.....................................................................nr................zawartej dnia..................................... w ................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................) przekazem pocztowym na adres.............................................................................................. lub na konto nr................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

 

        .............................................  
      podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

 


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie,  w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

 

 

Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru


.......................................
Miejscowość, data

 

 

Do .......................................................................
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

.............................................................................
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

Reklamacja


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na …………………
Niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………..
Z uwagi na powyższe, zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

W załączeniu składam kopię paragonu.


         Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny


           ..............................
           Miejscowość, data

 

Do ....................................................................
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

...................................................................................
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna.
Z uwagi na powyższe, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto nr …………......................................................., w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.


         Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny

           .....................................
           Miejscowość, data

 

Do............................................................................
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

.................................................................................
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na …………………
Niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………..
Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na …………… .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ………................... (słownie: ………...........................................................) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością.
Proszę o zwrot podanej kwoty na konto  …………................................................ /przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.


           Z poważaniem

 

 

 

 

 


Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru

           ..............................
           Miejscowość, data


Do ...........................................................................
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

.................................................................................
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………….......................................................................................................

Niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

W załączeniu składam kopię paragonu.


          Z poważaniem

Sklep jest w trybie podglądu

"Amaranth" - Gallery of Oriental Design, Poland, EU

www.amaranth.com.pl

galeria@amaranth.com.pl , sales@amaranth.com.pl

Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe